English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Yönetimi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

PCB ARINDIRMA

Poliklorlu bifeniller (PCB), UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) Kimyasallar Birimi tarafından hazırlanan ve Stokholm Sözleşmesi’nde çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getirilen 12 adet kalıcı organik kirleticiden (KOK) biridir. 

PCB’ler genelde aşağıdaki amaçlarla kullanılmıştır:

• Transformatör ve Kondansatörlerde izolasyon maddesi,
• Plastik içinde yumuşatma maddesi, Yanıcılığı yavaşlatan, renklendirmelerde ve vernikte
• Binalarda yalıtım maddesi-Eklem noktalarında
• Hidrolik tesisatlarda katkı maddesi


PCB’ lerin Sağlık Üzerine Etkileri :

PCB’lerin kalıcı organik kirletici olarak sınıflandırılmalarına neden olan 4 temel özelliği mevcuttur. Bunlar;

1. Yüksek oranda toksiktir, yani çevre ve insan sağlığı için zararlı ve tehlikelidir.
2. Kalıcı: Doğada ve bulundukları yerlerde daha az zararlı formalarına dönüşmeleri için oldukça uzun süre geçmesi gerekmektedir.
3. Kullanıldıkları bölgelerde kolayca buharlaşabilme ve atmosferde uzun mesafeler boyunca taşınabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca atmosfer aracılığıyla sulara karışmakta, tatlı ve tuzlu suların hareketi ile (yer altı suları da dahil) taşınmaktadırlar. Sonuç olarak, dünya üzerinde hiç kullanılmadıkları, yerleşim bulunmayan ve insanlara çok uzak bölgeler dahil oldukça yaygın bir dağılım göstermektedir.
4. PCB’ler organizmalarda özellikle yağ içeren dokularında birikim yapma ve karasal ve sudaki besin zincirleri boyunca aktarılma eğilimine sahiptir.


PCB’ lerin Çevre Üzerine Etkileri:

PCB ve PCT’ler bozunmaya karşı oldukça dirençli oldukları için çevrede uzun süre kalma eğilimi göstermektedirler. Suda çözünmezken, yağda çözünürlükleri çok yüksek olduğu için canlı organizmaların yağ dokularında birikirler. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri kuş ve deniz memelileri üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Özellikle kuş ve deniz memelilerinin Üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır.

ARINDIRMA İŞLEMİ

500 ppm ve üzerinde PCB içeren transformatörler aşağıdaki koşullara uygun olarak arındırılır.

   * Arındırmanın amacı, PCB düzeyini 500 ppm’in altına, eğer mümkün ise 50 ppm’in altına düşürmektir.
   * transformatörlerde PCB içermeyen değiştirme sıvılarının çevre ve insan sağlığı açısından daha az riskli olanları kullanılır.
   * Transformatörlerde yapılacak sıvı değiştirme işlemi, bir defada ve PCB bertarafı gerektirmeyecek şekilde yapılır.
   * Arındırma yapıldıktan sonra transformatör etiketleri yeni bilgileri içerecek şekilde değiştirilir.
   * İzolasyon sıvıları 50 ppm-500 ppm arasında PCB içeren transformatörler uygun olarak arındırılır ya da verimli kullanım ömürleri sonunda bertaraf edilir. Verimli kullanım ömrü 2025 yılını aşabilecek olan transformatörler için süre uzatımı Bakanlıkça değerlendirilir.
   * Transformatörler dışındaki diğer ekipmanlara uygulanacak arındırma işlemleri, Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.
   * Kâğıt, tahta, karton gibi PCB emici malzemeler hariç, arındırma işleminden sonra PCB düzeyi 50 ppm değerinin altına düşürülen metal, porselen, saç levha ve diğer maddelerin geri kazanımı yapılabilir.