English Türkçe
Hurda Metal İşleme

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kablo Geri Dönüşümü

Hurda Metal İthalatı

Ömrünü Tamamlamış Fabrika
ve Tesis Sökümü

Atık Yönetimi - Ürün İmhası

Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya (AEEE) İşleme

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

PCB Arındırma 

TEHLİKELİ ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Tesise getirilerek geri kazanımı yapılan tehlikeli nitelikteki atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV'üne göre Madde 4.1.2'de listelenmiştir. Tesise gelen tehlikeli atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:

R12: Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi Tesise gelen bu gruptaki tehlikeli atıklar genel olarak şu şekildedir:

1. Talaşlı imalat yapan tesislerden çıkan tehlikeli atık niteliğindeki metal talaş atıkları,
2. Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar (IBC-Varil-Teneke)
3. Tehlikeli atık içeren kablolar
4. Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş metal inşaat yıkım atıkları

Yağlı Metal Talaşı ve Kontamine Metal Geri Dönüşümü:

Sanayide talaşlı imalat sonucu oluşan yağlı metal talaşları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 12 01 20 kodu ile kontamine metaller ise 17 04 09 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu tür yağlı metal talaşları kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yıkayıp yağlarından arındırdıktan sonra yüksek basınçlı talaş presleme makinesinde presleyerek briket haline getiriyoruz. Oluşan briketin yoğunluğu 5,5 g/cm3 çıkarken içerdiği tehlikeli yağ seviyesi %1, ‘in altına düşmektedir. Kontamine metallerde de aynı yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşan briketlenmiş talaş ve metaller demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.

Varil-Bidon-Teneke Geri Dönüşümü

Sanayi kimyasallarını taşımak ve depolamak için kullanılan ambalaj malzemelerine ait atıklar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 15 01 10 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu kategorideki atıklar için özel çözümler ürettik ve sürekli geliştiriyoruz. Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atıklarından olan varil ve plastik bidonları çeşitli temizleme ve düzeltme işlemlerinden geçirerek ülke ekonomisine tekrar kazandırıyoruz.

Tenekeleri ise parçalama makinesinden geçirip çeşitli kimyasalla yıkadıktan sonra üzerindeki tehlikeli maddelerden arındırıyoruz. Ürettiğiniz atıklar ile ilgili sorumluluğunuzu lisanslı çözümlerimizle gönül rahatlığıyla üstleniyoruz.

IBC Temizleme Faaliyeti:

IBC(intermediate bulk container), genel olarak 1 m3 hacimde sıvı alabilen, PE gövdeli, metal kafes içinde desteklenen endüstriyel ambalaj malzemeleridir. Tanker Temizleri Tesisleri Tebliği'nde, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmişlerdir. Bu tebliğ hükümlerine uygun olarak tasarlanmış olan MGD Marmara Geri Dönüşüm tesisinde işleme yapılmaktadır. IBC temizleme işlemi için R 12 kodunu kullanabiliriz.

IBC'lerin taşınması sırasında, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. IBC'ler piyasada kimyasal taşımak için kullanılmaktadır. Atık, bu kimyasalları kullananlardan alınmaktadır. Temizlenmiş IBC kullanıcıları, daha ziyade kimya sektörü olmak üzere, kimyasal depolamak üzere diğer sanayiciler ve inşaatçılar da talep etmektedir.

Yağlı Kablo Geri Dönüşümü

Ekonomik ömrü dolmuş veya üretim sonucu ortaya çıkan yağlı hurda kablolar ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 17 04 10 kodu ile tanımlanmış yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kabloların geri dönüşümü de yapılmaktadır.

Tesisimizde tehlikeli maddeler içeren kablolar kablo yıkama makinesinde çeşitli kimyasallarla yıkanarak yağ ve katrandan arındırıyoruz. Daha sonra hurda kablolar kesme, soyma ve kırma işlemlerinden geçirerek bakır ve pvc hammaddesine ayrıştırıyoruz. Bu hammaddeler kendi sektörlerinde tekrar değerlendirilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.